O nás

Mestský podni služieb Čadca vznikol v roku 1992 ako príspevková organizácia Mesta Čadca so štatútom právnická osoba s právnou subjektivitou. Medzi hlavné činnosti organizácie patria:

 • výstavba, oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, schodov v meste Čadca
 • zimná údržba miestnych komunikácií chodníkov, verejných priestranstiev, schodov v meste Čadca
 • vykonávanie údržby, výmeny, výstavby dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Čadca
 • vykonávanie stavebných prác, zámočníckych prác, penetračných prác
 • autodoprava a dopravné služby v meste Čadca
 • výroba malých prefabrikátov pre plnenie hlavnej činnosti
 • služby odpadového hospodárstva, separovaný zber
 • správa a údržba verejného osvetlenia
 • údržba verejnej zelene
 • prevádzkovanie pohrebisk na území Mesta Čadca
 • údržba kanalizácií a vodných tokov
 • správa zvereného hnuteľného a nehnuteľného majektu mesta, jeho údržba, oprava a rekonštrukcia
 • zabezpečenie verejno-prospešných služieb
 • poskytovanie svojím technickým vybavením a pracovníkmi na požiadanie mesta Čadca nevyhnutnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie na území Mesta Čadca
 • od 1.3.2014 správa Mestskej plavárne a parkovacieho systému mesta Čadca

Mestský podnik služieb môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti pre Mesto Čadca vo všetkých oblastiach podnikania pre iné právnické a fyzické osoby za dodržania ustanovení platnej legislatívy, najmä zák. č. 523/2004 Z.z., iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom.

Prílohy na stiahnutie

Dnes je: 21. 05. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste