Ako správne separovať

Pri triedení odpadu z obalov sledujte nižšie uvedené značky, ktoré sú súčasťou informácie na obale výrobku a informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Modré nádoby

Modré nádoby

Vhadzuje sa

noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a pod.

Nevhadzuje sa

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby

Zelené nádoby

Zelené nádoby

Vhadzuje sa

nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

Nevhadzuje sa

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

Žlté nádoby

Žlté nádoby

Vhadzuje sa

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie, polystyrén a pod.

Nevhadzuje sa

PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

Červené nádoby

Červené nádoby

Vhadzuje sa

kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nevhadzuje sa

kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty

Nápojové kartóny

V prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov alebo igelitových vriec na to určených.

Nápojové kartóny

Vhadzuje sa

nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod.

Zberný dvor

V niektorých obciach je možné odpady z obalov (najmä tých obalov, ktoré nie je možné z dôvodu ich veľkosti odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob) odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. V prípade, že nemáte informáciu o ich umiestnení, kontaktujte zástupcov miestnej samosprávy, alebo oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.

Viete, čo znamenajú tieto značky?

1-1Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

1-2 Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

1-3 ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

Dnes je: 19. 07. 2024 asdf

Mapa úsekov, ktoré udržuje MPS a iné organizácie

Kontakt

Adresa
Mestský podnik služieb Čadca
Podzávoz 284
022 01 Čadca
Ústredňa
041 432 30 64
Email
mps.cadca@gmail.com
Zobraziť adresu na mape

Počasie v meste